Op deze pagina vindt u degebruikersvoorwaarden van www.sport-opleiding.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sport Opleiding Zoetermeer. In deze gebruikersvoorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sport Opleiding Zoetermeer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sport Opleiding Zoetermeer.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sport Opleiding Zoetermeer te mogen claimen of te veronderstellen.

Sport Opleiding Zoetermeer garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Sport Opleiding Zoetermeer wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Sport Opleiding Zoetermeer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Sport Opleiding Zoetermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Sport Opleiding Zoetermeer niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sport-opleiding.nl op deze pagina.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Sport Opleiding Zoetermeer.